Trànsits...? Què són els trànsits...?

 

[s. XV; del ll. transĭtus, -us, íd., der. de transīre ‘passar enllà’]
1 2 Circulació, moviment de persones.
2 Situació d’un viatger en una escala, que no cal que passi el control de duana.
4 1 Pas o canvi d’un estat a un altre.
5 Moment crític, del qual depèn un canvi radical o molt important.
Diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, 2009

 

Educació per a la transformació

Els Trànsits són propostes educatives de relació entre dos espais que van més enllà de l’educació formal curricular de l’aula. Inspirats en propostes metodològiques participatives –com ara la Reflect-Acció– busquen la transformació individual, de grup i comunitària.

La perspectiva de sempre?

Algunes persones veuen l’escola com una microsocietat amb una dinàmica pròpia al marge del que passa al voltant. I n’hi ha que pensen que al camp o als espais familiars els passaria una cosa semblant; tindrien el seu tarannà propi i estarien allunyats d’altres espais com ara l’escola.

La relació entre el camp i la família amb l’escola seria més aviat puntual i en una única direcció. Així, el camp proveiria d’aliments a l’escola però en no rebria res a canvi, o les famílies portarien i anirien a buscar els infants al centre educatiu i prou. O l’escola formaria als infants que acabarien treballant al camp però no en rebria res.
Una visita al camp podria tractar-se només d’un contacte puntual i anecdòtic, en el qual només una part es mou.

Educar i educar-nos des de la relació

La proposta educativa dels Trànsits entén que els diferents espais esdevenen una mena de dipòsits amb capacitat de donar a d’altres però amb necessitat de rebre –un magatzem d’energia i coneixement amb necessitat de vasos comunicants.
Des d’aquesta visió progressista i comunitària, els espais ens conviden a:

  • Relacionar-nos constantment.
  • Entendre que ens necessitem els uns als altres –l’escola hem de menester els aliments del camp però aquest també ens nodreix dels nostres coneixements i de la saviesa de les famílies.
  • Obrir les portes a altres realitats i estar disposats i disposades a moure’ns.

Una comunitat educativa

Els Trànsits pretenen educar els infants però també d’altres coses. També busquen facilitar la relació, el coneixement mutu i la coimplicació de les famílies, els infants, la comunitat i les persones treballadores del camp en una societat sostenible i en una alimentació sana per a les persones, per a la terra i per a la sobirania dels pobles. Tal com defensen algunes propostes pedagògiques -com ara el treball de Freire- totes i tots aprenem i, alhora, som agents educatius (els infants també).

Comença ara o més endavant, aquí o allà

Les propostes educatives es poden iniciar en qualsevol moment i des de qualsevol espai.
Compartir el dinar plegats pot ser una proposta des del i al camp o bé al menjador de l’escola.
O podem iniciar nosaltres accions o partir de les propostes dels altres i en un sentit o altre –els camperols poden anar a formar els infants per iniciativa pròpia o per respondre la proposta de l’equip de mestres.

Una escola, tres trànsits

Són tres i tenen com a epicentre l’escola; el camp, la casa –on viu l’infant– i la comunitat –els equipaments, la vida associativa i les institucions del barri o el poble on està el centre educatiu.

Preparant els trànsits amb els infants

Les passes educatives amb els infants que podem realitzar per iniciar els Trànsits són:
Exemple

  Exemple
1r Conèixer la realitat de cada nena i cada nen Mitjançant preguntes adaptades a l’edat dels infants, cada un i cada una expressa si coneixen pagesos o pageses, si han estat amb ells al camp o a d'altres espais.
2n Saber en quina situació està el grup d’infants amb què treballem Es demana al grup si coneixen la pagesia que serveix els productes a l’escola, el motiu de perquè no saben quin són, si els han convidat a anar-hi...
3r Demanar què els agradaria canviar de la realitat que tenen Si reflexionem sobre què suposa no conèixer les persones i els projectes que fan possible que mengin biològic, és probable que vulguin posar-hi remei.
4r Buscar accions viables per modificar allò que volem Els infants decideixen posar-se en contacte amb la pagesia per conèixer el camp i, un cop allà, convidar-los a l’escola.

transit-ant

Tot i fer algunes propostes de Trànsits, l’experiència de l’escola, el contacte amb la pagesia o el tarannà de les famílies, esdevé el punt de partença per l’elaboració de propostes amb una intenció de procés.
Diferenciades en Preparació, Realització i Valoració, van acompanyades de Càpsules. Aquestes són idees d’accions en la línia del trànsit.
Les experiències que els acompanyen només pretenen inspirar cert tipus d’intervencions i recollir iniciatives de persones i organitzacions que ja fa temps que han fet que les nostres parets siguin permeables.